สอนภาษาอย่างไร ให้เด็กเข้าใจและสื่อสารได้

60%
ของนักเรียนไทยที่เข้าร่วมการสอบ PISA ไม่สามารถใช้ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อ้างอิงจาก รายงานผลการทดสอบ PISA ปีพ.ศ.2562)