เรียนคณิตวิทย์อย่างไรให้สนุกและได้ทักษะการคิด

38%
ของนักเรียนไทย ไม่มีความรู้เพียงพอคณิตศาสตร์แม้ในระดับพื้นฐาน (TIMSS 2015)
69%
ของนักเรียนไทย รู้สึกไม่มั่นใจในวิชาคณิตศาสตร์ (TIMSS 2015)
110
เด็กไทยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 110 ชั่วโมง/ปี สูงกว่าเด็กสิงคโปร์ที่ใช้เวลาเรียน 106 ชั่วโมง/ปี แต่มีผลการประเมินอันดับ 1 จากทุกประเทศที่เข้าร่วม (TIMSS 2015)