อาหารกลางวัน จัดการอย่างไรให้ได้คุณค่า

4,000
งบอาหารกลางวัน/คน/ปี (บาท)
2,556
ปีพ.ศ.ที่งบอาหารกลางวันใช้อ้างอิงค่าครองชีพ