สร้าง School Climate อย่างไรให้ทุกคนอยากไปโรงเรียน

27%
ของนักเรียนไทยถูกกลั่นแกล้ง 2-3 ครั้งต่อเดือน (อ้างอิงจากแบบสำรวจ PISA เรื่อง What School Life Means for Students’ Lives ปีพ.ศ.2562)
600,000
จำนวนนักเรียนไทยที่ถูกรังแกในสถานศึกษา ในปีพ.ศ.2561 (คน) (อ้างอิงจาก ข้อมูลผลการสำรวจในโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด)