สร้างห้องเรียนอนุบาลอย่างไร ให้พื้นฐานเด็กไทยเท่าทันโลก

25%
ของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (อ้างอิงจาก สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2562)
64%
ของพ่อแม่ผู้ปกครองยังขาดความเข้าใจในเรื่องการอ่านหนังสือของเด็กเล็ก โดยให้เหตุผลว่าเด็กยังมีอายุน้อยเกินไป (อ้างอิงจาก ผลการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 61)
5%
ของเด็กวัยต่ำกว่า 6 ปีถูกพ่อแม่เลี้ยงดูด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว (อ้างอิงจาก ผลการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 61)