แก้ปัญหาทะเลาะวิวาทด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย ณ โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลพิทยา

การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นวิธีการหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (restorative justice) ซึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมที่เน้นการให้อภัยและการเยียวยามากกว่าการลงโทษ เมื่อโรงเรียนพนมอดุลวิทยาใน จ.ฉะเชิงเทรา นำกระบวนการนี้มาใช้จัดการปัญหาความขัดแย้งของนักเรียนในโรงเรียน โดยไม่มีผู้พิพากษา ไม่มีครูฝ่ายปกครองคอยลงโทษ มีเพียงกลุ่มนักเรียนอาสาสมัครที่รับบทเป็นคนกลาง คอยไกล่เกลี่ย และชวนให้คู่กรณีพูดคุยกันเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ ทำให้เหตุรุนแรงในโรงเรียนลดลง และนำไปสู่บรรยากาศที่ดีขึ้นในการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันในโรงเรียน