ห้องเรียนปฐมวัยแบบมอนเตสซอรีที่โรงเรียนบ้านโนนสูง

เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว ในประเทศอิตาลี ดร.มาเรีย มอนเตสซอรีได้คิดค้นแนวทางพัฒนาเด็กเล็กแบบใหม่ จากความเข้าใจในธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ ทุกวันนี้ แนวคิดแบบมอนเตสซอรีแพร่หลายไปทั่วโลกและยังคงทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่ที่เด็กจะต้องเป็นผู้กำหนดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทว่า โรงเรียนมอนเตสซอรีจำนวนมากทั้งในไทยและต่างประเทศ เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีการจัดเก็บค่าเล่าเรียนสูงกว่าโรงเรียนรัฐทั่วไป จึงทำให้การพัฒนาเด็กเล็กแบบมอนเตสซอรีถูกจำกัดไว้สำหรับเด็กที่มีฐานะเท่านั้น โรงเรียนบ้านโนนสูงในจ.ศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนหนึ่งที่พิสูจน์ว่า โรงเรียนรัฐในประเทศไทยก็สามารถจัดการเรียนแบบมอนเตสซอรีได้ หากได้รับโอกาสและทรัพยากรที่เหมาะสม โดยโรงเรียนนี้มีห้องเรียนปฐมวัยแบบมอนเตสซอรีให้บริการแก่เด็กๆ ในชุมชนใกล้เคียงมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี จากความพยายามของทีมคุณครูปฐมวัยในโรงเรียน และการสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  1. หลักสูตร AMI : เป็นการอบรมระยะเวลา 2 ปี ผู้เข้าร่วมต้องเข้ารับการอบรมทุกปิดภาคเรียน การอบรมประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ทุกครั้งที่จบบทเรียน จะมีการทดสอบ นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการสอนให้คณะกรรมการเพื่อทดสอบการนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงซึ่งได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ สามารถใช้สอนในโรงเรียนมอนเตสเซอรีได้ทั่วโลก อีกทั้งในบ้างประเทศ มีการรับรองหลักสูตรนี้ให้เทียบเท่ากับปริญญาโท