Project-based Learning ที่โรงเรียนบ้านปลาดาว

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบหนึ่งในการสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน ผ่านการเรียนรู้ที่บูรณาการข้ามหลายศาสตร์และเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตจริงของเด็กๆ และชุมชน ในการเรียนรู้แบบนี้ นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเองเพราะได้เลือกหัวข้อที่ตนสนใจและดำเนินการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง โดยมีคุณครูเป็นผู้คอยสนับสนุนกระบวนการแทนการถ่ายทอดความรู้ให้โดยตรง โรงเรียนบ้านปลาดาว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ทำให้เห็นว่า โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ให้บริการแก่นักเรียนที่ขาดแคลนสามารถจัดการเรียนรู้แบบ PBL ได้ หากมีการบริหารจัดการที่ดี มีคณะครูและผู้บริหารที่มุ่งมั่น และมีวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นมิตร