“ครัวกลาง” เพื่ออาหารกลางวันคุณภาพ ณ เทศบาลตำบลเมืองแก

ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่ต้องจัดหาอาหารกลางวันที่มีคุณภาพให้ได้ ภายใต้งบประมาณน้อยนิด เพราะเหตุนี้ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกจึงอาสาเข้ามาบริหารจัดการอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ทั้ง 5 แห่งที่อยู่ในความดูแล ด้วยโมเดล “ครัวกลาง” ที่ควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงกระบวนการปรุงอาหาร เพื่อให้เด็กๆ ทุกคนได้ทานอาหารที่มีคุณภาพในงบประมาณเท่าเดิม