โปรแกรมห้องเรียนที่หลากหลายของโรงเรียนอบจ.เชียงราย

จะเป็นอย่างไรหากหลังเรียนจบชั้น ม.3 แล้วโรงเรียนไม่ได้มีทางเลือกเพียงแค่ให้เรียนต่อ ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต สายวิทย์-ศิลป์ สายศิลป์-คำนวณ หรือสายศิลป์-สังคม แต่มีทางเลือกที่เฉพาะมากขึ้นที่จะทำให้นักเรียนเห็นเส้นทางประกอบอาชีพในอนาคตของตัวเอง โรงเรียนอบจ.เชียงรายเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ตั้งคำถามกับการเลือกสายการเรียนแบบเดิม และได้สร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่ทำให้นักเรียนสามารถเลือกโปรแกรมเรียนได้กว่า 14 โปรแกรมวิชา