ที่มาของโครงการ

  โรงเรียนรัฐมีจำนวนกว่าสามหมื่นแห่ง กระจัดกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ และถึงแม้โรงเรียนรัฐจะมีระบบพื้นฐานคล้ายคลึงกัน บริบทสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ทำให้บริบทการทำงานและความท้าทายของโรงเรียนแต่ละแห่งมีหน้าตาไม่เหมือนกัน
  ในขณะเดียวกัน โรงเรียนจำนวนหนึ่งได้ขวนขวายและพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อต่อสู้กับความท้าทายต่างๆ แต่แนวปฏิบัติเหล่านี้กระจัดกระจายอยู่ตามมุมต่างๆ ในประเทศไทย ทำให้ความเปลี่ยนแปลงไม่แพร่ขยายไปทั่วทั้งประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยจึงจัดทำเว็บไซต์ 20ed.school เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ศึกษาหาแก่นของแนวปฎิบัติเหล่านี้ และสื่อสารในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ด้วยหวังจะเป็นแรงเสริมให้โรงเรียนที่มีใจปฏิรูปนำแนวปฏิบัติไปขยายผล รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ในโรงเรียนให้แก่ครู ผอ. และบุคคลทั่วไปที่สนใจการเปลี่ยนแปลง

วิธีการของเรา

ถ่ายทอดวิธีการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการใหม่ๆ สำหรับโรงเรียนไทย เพราะเราเชื่อว่า ทุกโรงเรียนเติบโตเปลี่ยนแปลงได้
หากได้รู้จักนวัตกรรมการศึกษาที่ดี

  • เรารวบรวมโจทย์ปัญหาท้าทายที่พบมากในโรงเรียนไทย ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
  • เราสืบเสาะแนวปฏิบัติหรือนวัตกรรมทางการศึกษาต่างๆ ที่มุ่งจัดการปัญหาเหล่านี้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายช่วยชี้เป้าโรงเรียนที่มีการจัดการที่น่าสนใจ ในทุกสังกัด ทั้ง สพฐ. อปท. และเอกชน
  • เราเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนและห้องเรียน และสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเชิงลึกจากผู้ปฏิบัติจริง ทั้งผู้อำนวยการ ครู นักเรียน รวมถึงเจ้าของนวัตกรรมและตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา
  • เราวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์โรงเรียน เพื่อประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
  • เราศึกษารายละเอียดของแต่ละนวัตกรรม สอบถามผู้เชี่ยวชาญทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อเข้าใจลำดับขั้นตอนของการใช้นวัตกรรมที่เหมาะสม
  • เราถอดบทเรียนจากประสบการณ์การนำนวัตกรรมของโรงเรียนต้นแบบ ว่า มีปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จมีอะไรบ้าง และหากโรงเรียนอื่นจะนำไปปฎิบัติตาม จะมีความท้าทายอะไรบ้าง โดยคำนึงถึงบริบทของโรงเรียนและข้อจำกัดต่างๆ ที่มีในโรงเรียนรัฐ
  • เราเรียบเรียงและถ่ายทอดเรื่องราวที่ถอดบทเรียนมาในรูปแบบบทความและคลิปวิดิโอ เพื่อสร้างแรงบันดาลในการเริ่มเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสำหรับคุณครู ผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศ

ผู้สนับสนุนโครงการ

ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงโดย