เป้าหมายของเรา

ค้นหาโรงเรียนเด็ดเพื่อเด็กไทย ศตวรรษไหนก็อยู่รอด

เรียนรู้เพิ่มเติม
Hero

10 โจทย์ใหญ่ที่โรงเรียนไทยจัดการได้

ทำความเข้าใจอุปสรรคและปัญหาที่ครูและผอ.หลายคนในโรงเรียนไทยกำลังเผชิญ

วิธีการของเรา

ถ่ายทอดวิธีการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการใหม่ๆ สำหรับโรงเรียนไทย เพราะเราเชื่อว่าทุกโรงเรียนเติบโตเปลี่ยนแปลงได้
หากได้รู้จักนวัตกรรมการศึกษาที่ดี

เฟ้นหานวัตกรรม
เฟ้นหานวัตกรรม
ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียน พูดคุยกับคุณครูและเจ้าของนวัตกรรมการศึกษาที่น่าสนใจในโรงเรียนไทย
วิเคราะห์ถอดบทเรียน
วิเคราะห์ถอดบทเรียน
ถอดบทเรียนหาแก่นของแต่ละนวัตกรรม ลำดับขั้นตอนการนาไปใช้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ปัจจัยความสาเร็จ และความท้าทายที่จะต้อง เจอ
สื่อสารให้เข้าใจง่าย
สื่อสารให้เข้าใจง่าย
เรียบเรียงเล่านวัตกรรมและเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของบทความและวิดีโอเพื่อให้ครูและผอ.สามารถนำไปใช้ได้

นวัตกรรมเพื่อโรงเรียนไทย

เรียนรู้วิธีที่หลากหลายเพื่อปรับใช้กับโรงเรียนคุณ

ทำความรู้จักกับโรงเรียน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง